Quellen: Tyrsener

  • Herodot, Historien 1,94

    Λυδοὶ δὲ νόμοισι μὲν παραπλησίοισι χρέωνται καὶ Ἕλληνές, χωρὶς ἢ ὅτι τὰ θήλεα τέκνα καταπορνεύουσι, πρῶτοι δὲ ἀνθρώπων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν νόμισμα χρυσοῦ καὶ ἀργύρου κοψάμενοι ἐχρήσαντο, πρῶτοι δὲ καὶ κάπηλοι ἐγένοντο. φασὶ δὲ αὐτοὶ Λυδοὶ καὶ τὰς παιγνίας τὰς νῦν σφίσι τε καὶ Ἕλλησι κατεστεώσας ἑωυτῶν ἐξεύρημα γενέσθαι ἅμα δὲ ταύτας τε ἐξευρεθῆναι παρὰ σφίσι λέγουσι καὶ Τυρσηνίην ἀποικίσαι, ὧδε περὶ αὐτῶν λέγοντες. ἐπὶ Ἄτυος τοῦ Μάνεω βασιλέος σιτοδείην ἰσχυρὴν ἀνὰ τὴν Λυδίην πᾶσαν γενέσθαι, καὶ τοὺς Λυδοὺς τέως μὲν διάγειν λιπαρέοντας, μετὰ δὲ ὡς οὐ παύεσθαι, ἄκεα δίζησθαι, ἄλλον δὲ ἄλλο ἐπιμηχανᾶσθαι αὐτῶν. ἐξευρεθῆναι δὴ ὦν τότε καὶ τῶν κύβων καὶ τῶν ἀστραγάλων καὶ τῆς σφαίρης καὶ τῶν ἀλλέων πασέων παιγνιέων τὰ εἴδεα, πλὴν πεσσῶν τούτων γὰρ ὦν τὴν ἐξεύρεσιν οὐκ οἰκηιοῦνται Λυδοί. ποιέειν δὲ ὧδε πρὸς τὸν λιμὸν ἐξευρόντας, τὴν μὲν ἑτέρην τῶν ἡμερέων παίζειν πᾶσαν, ἵνα δὴ μὴ ζητέοιεν σιτία, τὴν δὲ ἑτέρην σιτέεσθαι παυομένους τῶν παιγνιέων. τοιούτῳ τρόπῳ διάγειν ἐπ᾽ ἔτεα δυῶν δέοντα εἴκοσι. ἐπείτε δὲ οὐκ ἀνιέναι τὸ κακὸν ἀλλ᾽ ἔτι ἐπὶ μᾶλλον βιάζεσθαι οὕτω δὴ τὸν βασιλέα αὐτῶν δύο μοίρας διελόντα Λυδῶν πάντων κληρῶσαι τὴν μὲν ἐπὶ μόνῃ τὴν δὲ ἐπὶ ἐξόδῳ ἐκ τῆς χώρης, καὶ ἐπὶ μὲν τῇ μένειν αὐτοῦ λαγχανούσῃ τῶν μοιρέων ἑωυτὸν τὸν βασιλέα προστάσσειν, ἐπὶ δὲ τῇ ἀπαλλασσομένῃ τὸν ἑωυτοῦ παῖδα, τῷ οὔνομα εἶναι Τυρσηνόν. λαχόντας δὲ αὐτῶν τοὺς ἑτέρους ἐξιέναι ἐκ τῆς χώρης καταβῆναι ἐς Σμύρνην καὶ μηχανήσασθαι πλοῖα, ἐς τὰ ἐσθεμένους τὰ πάντα ὅσα σφι ἦν χρηστὰ ἐπίπλοα, ἀποπλέειν κατὰ βίου τε καὶ γῆς ζήτησιν, ἐς ὃ ἔθνεα πολλὰ παραμειψαμένους ἀπικέσθαι ἐς Ὀμβρικούς, ἔνθα σφέας ἐνιδρύσασθαι πόλιας καὶ οἰκέειν τὸ μέχρι τοῦδε. ἀντὶ δὲ Λυδῶν μετονομασθῆναι αὐτοὺς ἐπὶ τοῦ βασιλέος τοῦ παιδός, ὅς σφεας ἀνήγαγε, ἐπὶ τούτου τὴν ἐπωνυμίην ποιευμένους ὀνομασθῆναι Τυρσηνούς. Λυδοὶ μὲν δὴ ὑπὸ Πέρσῃσι ἐδεδούλωντο.

  • bersetzung von A. Horneffer (Herodot, Historien. Deutsche Gesamtausgabe, hrsg. H. W. Haussig, 4. Auflage 1971)

    • Die Lyder haben ganz hnliche Sitten wie die Hellenen, nur da die Mdchen Unzucht treiben. Sie sind die ersten Menschen, von denen wir wissen, da sie Gold- und Silbermnzen geprgt und verwendet haben. Auch die ersten Krmer sind sie. Die Lyder meinen, da auch die Spiele, die man jetzt bei ihnen und bei den Hellenen hat, ihre Erfindung seien. Sie wollen sie zu derselben Zeit erfunden haben, als sie das Land am tyrsenischen Meer besiedelten; und das sei so gekommen. Zur Zeit des Knigs Atys, Manes' Sohn, herrschte in ganz Lydien groe Hungersnot. Anfangs ertrugen die Lyder sie geduldig, als sie aber immer fortdauerte, suchten sie Abhilfe, und jeder erdachte etwas anderes. Damals wurden das Wrfel- und Knchelspiel, das Ballspiel und alle anderen Spiele erfunden, nur nicht das Brettspiel, dessen Erfindung die Lyder nicht fr sich in Anspruch nehmen. Durch diese Spiele vertrieben sie den Hunger in der Weise, da sie einen ganzen Tag spielten, um die Elust nicht aufkommen zu lassen, und den nchsten Tag aen und nicht spielten. So lebten sie achtzehn Jahre lang. Als die Not aber nicht nachlie, sondern immer grer wurde, da schied der Knig das ganze lydische Volk in zwei Gruppen und lie das Los entscheiden: die eine Hlfte sollte im Lande bleiben, die andere sollte auswandern. Der Knig selber trat mit auf die Seite derer, die bleiben muten, und gab den Auswandernden seinen Sohn mit, namens Tyrsenos. Da zog denn die Hlfte, die das Los zum Auswandern verurteilte, hinab nach Smyrna, baute dort Schiffe, belud sie mit allen ntzlichen Gertschaften und fuhr aus, Lebensunterhalt und Land zu suchen. An vielen Vlkern schifften sie vorber und gelangten zum Lande der Ombriker [Umbrer, Toskana]. Dort siedelten sie sich an, bauten Stdte und leben dort bis auf den heutigen Tag. Sie nderten ihren Namen und nannten sich nach dem Sohn ihres Knigs, der sie gefhrt hatte. So erhielten sie den Namen Tyrsener. Die Lyder in der Heimat aber waren hernach von den Persern unterjocht worden.

zurck

Heinrich Tischner

Fehlheimer Strae 63

64625 Bensheim

Email:

Aktuell: 09.02.2019